Hướng dẫn xây dựng KPI

 

  1.       Thông tin chung

 

Văn  bản này qui định  và  hướng dẫn  cách  thức chung để  xây dựng hệ  thống

BSC&KPI tại tất cả các đơn vị của Tổng công ty/Công ty.

 

  1.      đcácbước thc hiện

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quy trình này gồm 6 công việc chính:

 

  1. 1. Phânbổ mục tiêu của Công ty đến nhóm/cá nhân, xây dựng KPI mục tiêu
  2. 2. Ghichép nhật ký công việc (hoặc rà soát lại bản mô tả công việc đang có), hình

thành nền KPI cơ bản

  1. 3. Sosánh KPI mục tiêu và KPI cơ bản hình thành nên KPI tổng hợp, theo nguyên tắc

ưu tiên KPI mục tiêu và lựa chọn KPI cơ bản

  1. 4. Hoànthiện bản Mô tả công việc cho từng cá nhân, trong đó bổ sung thêm phần chỉ

tiêu KPI

  1. 5. Xâydựng hệ thống đánh giá KPI để trả lương theo các nguyên tắc:

–    Lương mềm = lương theo KPI (x) + lương theo năng lực đóng góp (y)

 

 

–    Tỷ lệ x, y phụ thuộc vào vị trí làm việc của từng người, với y tối đa không quá

50%; tỷ trọng cụ thể do lãnh đạo đơn vị đề xuất, sau đó Ban Giám đốc Công ty sẽ phê duyệt để sử dụng thống nhất.

–    Phần lương theo KPI (x) được chia làm 03 phần: x1 – lương theo KPI; x2 –

lương theo kế hoạch hành động để thực hiện KPI; x3 – quá trình phối hợp với các bộ phận/cá nhân để thực hiện KPI. Tỷ trọng các phần x1, x2, x3 do lãnh đạo đơn vị đề xuất, sau đó Ban Giám đốc Công ty sẽ phê duyệt để sử dụng thống nhất.

– Phần lương theo năng lực đóng góp (y) được đánh giá theo 03 nhóm tiêu chí: Kiến thức, kỹ năng, thái độ hành vi của cá nhân đó tại thời điểm đánh giá. Đánh giá thực hiện theo 02 hoặc 03 cấp: Tự đánh giá và cấp trên trực tiếp đánh giá và ban giám đốc.

[embeddoc url=”https://humanresources.vn/wp-content/uploads/2022/08/3.-HUONG-DAN-XAY-DUNG-KPI.docx” viewer=”microsoft”]

Related Posts

Bạn Đã Biết Xu Hướng Mới Về Các Hình Thức Phỏng Vấn Chưa?

Home » Bí Quyết Tìm Việc » Home » Bí Quyết Tìm Việc » Mẹo Phỏng Vấn » Bạn Đã Biết Xu Hướng Mới Về Các Hình…

Quiet Quitting Là Gì? Sự Thật Phía Sau Thuật Ngữ Đang Gây Tranh Cãi

Home » Thế Giới Công Sở » Quiet Quitting Là Gì? Sự Thật Phía Sau Thuật Ngữ Đang Gây Tranh Cãi Home » Thế Giới Công Sở…

Xu Hướng Nào Đang Định Hình Phong Cách Thời Trang Gen Z?

Home » Thế Giới Công Sở » Xu Hướng Nào Đang Định Hình Phong Cách Thời Trang Gen Z? Home » Thế Giới Công Sở » Xu…

Xu Hướng Việc Làm Và Nhu Cầu Tuyển Dụng: Những Chuyển Biến Trái Ngược Quý 2/2022

Home » Độc Quyền Bởi Glints » Xu Hướng Việc Làm Và Nhu Cầu Tuyển Dụng: Những Chuyển Biến Trái Ngược Home » Độc Quyền Bởi Glints…

Nghệ Thuật Xử Lý Nhân Viên Chống Đối: Cách Làm Nhân Viên Nể Phục

Home » Thế Giới Công Sở » Nghệ Thuật Xử Lý Nhân Viên Chống Đối: Cách Làm Nhân Viên Nể Phục Home » Thế Giới Công Sở…

Tình Yêu Công Sở: Cân Bằng Giữa Tình Yêu Và Sự Nghiệp

Home » Thế Giới Công Sở » Tình Yêu Công Sở: Cân Bằng Giữa Tình Yêu Và Sự Nghiệp < Home » Thế Giới Công Sở »...